Chronisch zieken en gehandicapten

Categoriale bijzondere bijstand

Als u tot de doelgroep chronisch zieken, gehandicapten of pensioengerechtigden behoort, dan kan uw gemeente u individuele bijzondere bijstand verlenen Zie_wet. De gemeente neemt dan aan dat u extra kosten heeft door uw ziekte, handicap of ouderdom. De gemeente hoeft niet te onderzoeken of de kosten voor u noodzakelijk zijn en of u de kosten ook echt heeft gemaakt. Uw gemeente heeft het volgende bepaald over individuele bijzondere bijstand Zie_wwb:

Regels van Loket Altena


Categoriale tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

U kunt recht hebben op een categoriële tegemoetkoming als u zelfstandig woont en:

  • U een maximale arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of
  • U vanwege uw handicap een Wmo-voorziening heeft. Dit geldt niet als u de Wmo-voorziening deeltaxi heeft
  • U ontvangt langer dan een jaar thuiszorg
  • U heeft een bijstandsuitkering en bent volledig arbeidsongeschikt.

U kunt ook een vergoeding krijgen als u een kind heeft:

  • dat een Wmo-voorziening ontvangt. Dit geldt niet als uw kind (alleen) de voorziening deeltaxi heeft. 
  • dat langer dan een jaar thuiszorg krijgt.

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Uw vermogen mag ook niet hoger zijn dan toegestaan.

Hoogte

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw gezinssituatie:

GezinssituatieHoogte
U heeft een partner€ 350,00
U bent alleenstaand€ 250,00
U heeft een kind dat recht heeft op een vergoeding€ 250,00 per kind

  

Bijzondere bijstand voor oudere minima

Als u 65 jaar of ouder bent, een zelfstandige huishouding voert en tenminste drie jaar aaneengesloten een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor duurzame gebruiksgoederen. U mag ook niet meer vermogen hebben dan in de bijstand is toegestaan.   

Hoogte tegemoetkoming

Als u een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan is de tegemoetkoming als volgt:

  • Gehuwden/samenwonenden: € 250
  • Alleenstaanden: € 200

Laatst bijgewerkt op: 11-09-2012                                          

Bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan

Als u pensioengerechtigd bent, of als u chronisch ziek bent of gehandicapt, dan kan het dagelijks leven voor u duurder zijn dan voor andere mensen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hogere kosten voor wonen, verwarming, maaltijdvoorziening en kleding(slijtage). Uw gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan voor chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden:

Regels van Loket Altena


Voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bestaat - in ieder geval - de mogelijkheid van categoriale bijzondere bijstand. Ook voor bijzondere kosten kunt u misschien een vergoeding krijgen. Zie bijvoorbeeld de regels over:

Laatst bijgewerkt op: 11-09-2012                                          

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Loket Altena

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu